WEDSTRIJDREGLEMENT: Ray Cup – Fost Plus

ARTIKEL 1
Fost Plus vzw, met maatschappelijke zetel te 1140 Brussel, Olympiadenlaan 2, organiseert een wedstrijd zonder aankoopverplichting die loopt van 20 april tot 26 mei om 23.59 u.

ARTIKEL 2
De deelname aan deze wedstrijd staat open voor 9 Belgische redacties, met uitzondering van zijn reclameagentschappen en van elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van huidige wedstrijd.
Zijn eveneens uitgesloten van het recht tot deelname aan deze wedstrijd: de familieleden in de eerste graad, van de personen dewelke in de voorgaande alinea vermeld worden, evenals de personen die onder hetzelfde dak wonen als deze laatste.

ARTIKEL 3
Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd moet men surfen naar de wedstrijdpagina, http://www.fostplus-raycup.be. Op deze pagina moet de deelnemer zich registreren met een naam, redactie, naam bedrijf, grootte van bedrijf, geldig e-mailadres en geldig BTW-nummer, en een antwoord formuleren op de vragen.

De vragenronde bestaat 3 vragen. Elke vraag heeft zijn eigen puntentoekenning:

  • Vraag 1: Deze wordt beoordeeld op basis van aantal correcte antwoorden.
  • Vraag 2: Deze wordt beoordeeld op basis van aantal correcte antwoorden.
  • Vraag 3: Deze wordt beoordeeld op basis van correctheid en doeltreffendheid.

Bij afsluiting van de wedstrijd wordt de optelling van de punten gemaakt. Uit alle deelnemende redacties worde er 3 redacties geselecteerd. Dit zijn de 3 redacties die de beste score behaald hebben. De selecties worden bekend gemaakt tussen 5.05.2015 en 7.05.2015. Deze 3 redacties worden door een team van Fost Plus bezocht tussen 11.05.2015 en 19.05.2015. Waarbij de systematiek/correctheid van afvalsortering wordt beoordeeld.
De redactie dat tijdens deze selectie de hoogste puntenscore behaalt, wint een ontbijt voor alle medewerkers.
Elke deelname die onvolledig is, zal als nietig aanzien worden.

ARTIKEL 4
Fost Plus en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap zullen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden indien, in geval van overmacht, bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden gewijzigd worden.

ARTIKEL 5
De prijzenpot van de ‘Ray Cup’ omvat een mobiel ontbijt ‘Wake Cup’. Dit is een kleine foodtruck die op het bedrijf langskomt en de werknemers voorziet van een verse koffie of thee en een croissant of chocoladebroodje.
De foodtruck zal langskomen bij de winnende redacties.
De periode waarin de ontbijtmobiel langskomt is van 1.06.2015 tem 5.06.2015. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheden van de mobiel en de beschikbaarheden van de redactie.

ARTIKEL 6
De winnaar wordt na afsluiting van de wedstrijd in de periode van 21.05.2015 en 26.05.2015 persoonlijk per mail gecontacteerd. De naam van de winnaar wordt bekendgemaakt via de Fost Plus kanalen.

ARTIKEL 7
De organisatoren van deze wedstrijd behouden zich het recht voor de actie of zijn verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

ARTIKEL 8
Fost Plus behoudt zich het recht voor om over de winnaars te communiceren, en dit voor promotionele doeleinden.

ARTIKEL 9
Het loutere deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van het huidig reglement in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting zal aanvaard worden betreffende de verwoording van de vragen en betreffende de antwoorden op de vragen.

ARTIKEL 10
Huidige wedstrijd is geplaatst onder toezicht van Meester Ronnie De Ceuster, gerechtsdeurwaarder te Diercxenstraat 9, 2018 Antwerpen.
In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal de organisator in overleg met de gerechtsdeurwaarder elke noodzakelijke beslissing nemen om de goede werking van deze wedstrijd te verzekeren. Hun beslissing is soeverein en zonder verhaal.

ARTIKEL 12
De deelnemer verleent uitdrukkelijk de toestemming voor de geautomatiseerde verwerking van zijn persoonsgegevens door Fost Plus vzw, Olympiadenlaan 2, 1140 Brussel. Dit teneinde een vlotte afhandeling van deze wedstrijd te garanderen en om u te informeren met betrekking tot de huidige en toekomstige aanbiedingen van Fost Plus.
Overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 en 11 december 1998 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens beschikt u steeds over de mogelijkheid om de door u verstrekte gegevens te raadplegen, verbeteren of te wijzigen. Hiertoe volstaat het een eenvoudige schriftelijke aanvraag te doen naar het voornoemde adres. De betrokken dienst staat eveneens te uwer beschikking ingeval u niet of niet langer wenst dat uw persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden worden verwerkt.