Privacyverklaring

Fost Plus draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).

Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website ('Website') en de eventuele online applicaties ('Applicaties').

Door deze Website en de Applicaties te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Fost Plus persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

1. Veiligheid
Fost Plus verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.Om deze veiligheid te garanderen, gebruikt Fost Plus ondermeer versleuteling van de communicatie tussen de server en uw computer, encryptie van het paswoord en periodieke backups.

2. Verwerking van persoonsgegevens
De gegevens die door u via de Website worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om u toe te laten zich te registreren en om de werking van de website te optimaliseren door de toegang tot de Applicaties voor te behouden tot geregistreerde gebruikers. De informatie wordt voor geen enkel ander doeleinde gebruikt.

Door deze persoonsgegevens mee te delen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Fost Plus deze gegevens mag bewaren en verwerken voor bovengenoemde doeleinden.

In geen geval zal uw e-mailadres, gebruikersnaam echter worden meegedeeld aan derde partijen die niet behoren tot Fost Plus. Daarentegen hebben wij te allen tijde het recht om de ontvangen persoonsgegevens mee te delen aan derde partijen indien wij daartoe verplicht worden door bevoegde overheden of wanneer dit cruciaal is om onze rechtmatige belangen te beschermen. Specifiek voor de online aangifteapplicatie ePack worden deze gegevens ook meegedeeld aan Val-I-Pac.

Daarnaast verzamelen wij bepaalde persoonsgegevens bij het gebruik van de Applicaties die door uw browser naar elke website wordt gezonden bij bezoek, zoals uw IP-adres, browser type en tijdstip van toegang tot de Applicatie. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van deze website.

3. Cookies
Op deze Website worden zogenaamde 'cookies' gebruikt: kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen. De cookies worden op deze website gebruikt om uw gebruiksgemak te verhogen. U kan in uw browser het gebruik van cookies uitschakelen maar dit kan het gebruik van de Applicaties bemoeilijken.

4. Recht van aanpassing en verbetering
Zoals voorzien door de Privacywet, kan u uw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen door contact op te nemen met Fost Plus op de hieronder vermelde contactgegevens.

5. Wijzigingen
Fost Plus behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 30.09.2011.

6. Contactgegevens
Fost Plus is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. 
U kunt contact opnemen met Fost Plus op het volgende adres: Fost Plus VZW, Olympiadenlaan 2, 1140 Brussel, via www.fostplus.be, op telefoonnummer +32 2 775 03 50 of op faxnummer +32 2 771 16 96.